Przedłużony termin na raportowanie cen transferowych 

Ministerstwo Finansów 8 listopada 2023 roku opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych. Jednym z powodów przedłożenia projektu były liczne trudności, z jakimi spotykali się podatnicy w związku z opóźnieniami udostępnienia nowej wersji formularza elektronicznego. Przedłużenie terminów ma również pomóc w zapoznaniu się z nowo wprowadzonym formularzem online.

W piątek 24 listopada 2023 roku Minister Finansów podpisała rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia informacji o cenach transferowych. Zgodnie z treścią rozporządzenia termin do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR-C i TPR-P) przedłużono do 31 stycznia 2024 r., w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od 30 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Nowe wersje formularzy TPR

Niedawno została udostępniona piąta wersja elektronicznych formularzy, pozwalających na złożenie informacji TPR. Jedną z kluczowych zmian jest odejście od formularzy PDF na rzecz formularzy webowych, które umożliwiają przesłanie informacji TPR przez bramkę e-Deklaracje do właściwego, wskazanego przez podatnika Urzędu Skarbowego – wcześniej adresatem był Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Podstawowe zmiany w TPR-C(5)

Wypełniając formularz, warto mieć na uwadze modyfikacje, które nastąpiły w piątej wersji. Do najważniejszych zmian, oprócz zmiany adresata oraz możliwości złożenia formularza on-line, należą:

  • Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych oraz o rynkowości cen w dokumentowanej transakcji zostało włączone w treść informacji o cenach transferowych.
  • Obowiązek podpisania informacji przez członka zarządu lub pełnomocnika.
  • Obowiązek wykazania wartości transakcji z podziałem na kraje, w których kontrahenci podatnika mają siedzibę.
  • Określenie rodzaju podatnika, ze względu na status mikro- lub małego przedsiębiorstwa. Mikroprzedsiębiorca raportuje jedynie część wskaźników rentowności.
  • Wprowadzenie nowej kategorii transakcji tzw. czystego refakturowania korzystającej ze zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych na podstawie art. 11n pkt 10 ustawy o CIT.
  • Konieczność wyboru kodu transakcji, gdzie kod TK01 oznacza transakcję kontrolowaną (art. 11k ust. 2 i 2a ustawy o CIT), a kod TK02 transakcję inną niż transakcja kontrolowana (art. 11o ust. 1 ustawy o CIT).

Sankcje za uchybienia dotyczące obowiązku złożenia informacji o cenach transferowych

Na podstawie art. 56c kks za nieprzygotowanie dokumentacji, niedołączenie grupowej dokumentacji, sporządzenie dokumentacji cen transferowych niezgodnie ze stanem rzeczywistym podatnikowi grozi kara grzywny do 720 stawek dziennych. Natomiast, zgodnie z art. 56 § 3 sporządzenie dokumentacji cen transferowych po terminie wiąże się z karą grzywny do 240 stawek dziennych.
Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 23 § 3 kks stawka dzienna nie może być niższa od 1/30 części minimalnego wynagrodzenia, ani też nie może przekraczać jej czterystu krotności. Czyli za niedopełnienie obowiązków związanych ze złożeniem informacji grozi grzywna, która w skrajnym przypadku może wynieść nawet 30 milionów! Dlatego tak ważne jest dotrzymanie terminów raportowania o cenach transferowych.

Tekst został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych i ma charakter ogólny. Każdorazowo przed podjęciem działań na podstawie prezentowanych informacji rekomendujemy uzyskanie wiążącej opinii doradcy podatkowego.